Thủ tướng Chính phủ

các thủ tướng tiền nhiệm

Cụ Hồ Chí Minh

Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ lâm thời ra mắt Quốc dân đồng bào ngày 02/9/1945

Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ liên hiệp lâm thời (thành lập ngày 01/01/1946)

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp kháng chiến (thành lập ngày 02/3/1946)

Chủ tịch nước, kiêm Thủ tướng Chính phủ mới (từ sau ngày 03/11/1946 đến đầu năm 1955

Chủ tịch nước Chính phủ mở rộng (từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa I)

Ông Phạm Văn Đồng

- Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ mở rộng (từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá I).
- Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá II (1960-1964).
- Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá III (1964-1971).
- Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá IV (1971-1975).
- Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá V (1975-1976).
- Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VI (1976-1981).
- Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VII (1981-1987).

Ông Huỳnh Tấn Phát

- Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam (1969-1976)

Ông Phạm Hùng

- Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992) (Đến 10/3/1988 vì từ trần)

Ông Đỗ Mười

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992) (từ 6/1988 đến 7/1991)

Ông Võ Văn Kiệt

- Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992) (từ 3/1988 đến 6/1988)
- Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992) (từ 8/1991)
- Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX (1992-1997)

Ông Phan Văn Khải

- Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá X (1997-2002)
- Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI (2002-2006) (đến 6/2006)

Ông Nguyễn Tấn Dũng

- Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI (2002-2007) (từ 6/2006 đến 8/2007)
- Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII (2007-2011) (từ 8/2007 đến 8/2011)
- Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016) (Từ 08/2011 đến ngày 06/4/2016)

http://nguyentandung.chinhphu.vn
Ông Nguyễn Xuân Phúc

- Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016) (Từ 4/2016 đến 7/2016).
- Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (2016-2021) (Từ 7/2016 đến ngày 05/4/2021).

http://nguyenxuanphuc.chinhphu.vn