3:00, 14/06/2008

Miễn phí an ninh, trật tự cho tất cả các đối tượng

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ông Nguyễn Đức Thuần (trú tại 18T1/1705 Trung Hòa-Nhân Chính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) đề nghị được giải thích để người dân hiểu rõ hơn về "quỹ an ninh, trật tự" và "phí an ninh trật tự", cũng như việc thu các khoản phí này. Bộ Tài chính đã có công văn số 6519/BTC-CST trả lời vấn đề ông Thuần và nhiều người dân quan tâm.

Quỹ an ninh, trật tự được các địa phương thành lập theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã như sau:

Điều 14: Kinh phí cho hoạt động của Công an xã được bảo đảm từ các nguồn sau đây:

1. Ngân sách Nhà nước chi cho công tác an ninh;

2. Quỹ an ninh, trật tự địa phương;

3. Kinh phí chi cho hoạt động quản lý, hành chính của UBND cấp xã.

- Phí an ninh, trật tự: là khoản thu phí theo quy định tại khoản 2.1 mục VI phần A Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí (nay là Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ). Theo quy định tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 1610/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì phí an ninh trật tự là khoản thu đối với các tổ chức, hộ gia đình cư trú trên địa bàn địa phương, là một trong những nguồn kinh phí của Quỹ an ninh, trật tự của địa phương nhằm hỗ trợ thêm cho hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương của công an xã, phường, đội dân phòng, tổ tuần tra. Mức thu phí tối đa không quá 5.000 đồng/hộ/tháng đối với hộ gia đình không sản xuất kinh doanh, không quá 20.000 đồng/hộ/tháng đối với hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh, tối đa không quá 50.000 đồng/đơn vị/tháng đối với đơn vị hành chính,. sự nghiệp và tối đa không quá 100.000 đồng/cơ sở/tháng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ngày 1/11/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Theo Danh mục các khoản phí, lệ phí được miễn ban hành kèm theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định miễn phí an ninh, trật tự đối với các tổ chức, cá nhân. Bộ Tài chính đã có Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25/2/2008 hướng dẫn dẫn việc miễn phí an ninh, trật tự như sau: Thực hiện miễn phí an ninh trật tự cho tất cả các đối tượng đang nộp phí bao gồm: tổ chức (cơ sở sản xuất kinh doanh; đơn vị hành chính sự nghiệp), cá nhân và hộ gia đình. Quỹ an ninh, trật tự của địa phương tiếp tục sử dụng nguồn kinh phí theo quy định hiện hành là ngân sách nhà nước chi cho công tác an ninh và hoạt động quản lý hành chính của UBND cấp xã."

Thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm ban hành văn bản miễn phí an ninh, trật tự theo thẩm quyền quy định. Theo đó, kể từ khi HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản miễn phí an ninh trật tự, UBND xã, phường, thị trấn không được phép thu phí an ninh, trật tự.      

Ban Bạn đọc - Đối ngoại

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản